Olet Oulun ammattikorkeakoulun vanhoilla sivuilla. Siirry uusille sivuille tästä.
Oulun teknillisen oppilaitoksen säätiö

Oulun teknillisen oppilaitoksen säätiö

saatio.gif Oulun teknillisen oppilaitoksen säätiö perustettiin 6.10.1994 päivätyllä säädekirjalla oppilaitoksen 100-vuotisjuhlan yhteydessä. Säätiön peruspääoma kerättiin yhteisöjen ja yritysten oppilaitokselle osoittamista 100-vuotisjuhlalahjoituksista ja oppilaitoksen stipendirahastoista. Perustamisensa jälkeen säätiö on lähinnä elinkeinoelämältä saamiensa lahjoitusten turvin voinut kartuttaa pääomaansa ja jakaa vuosittain huomattavan määrän stipendejä ja apurahoja.

Säätiön tarkoitus

Säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaisesti tukea ja edistää koulutusta ja siihen liittyvää kehitys- ja tutkimustoimintaa. Oulun teknillisen oppilaitoksen järjestämää tekniikan koulutusta jatketaan nykyään Oamkin Kotkantien kampuksella. Erityisesti säätiö pyrkii tukemaan elinkeinoelämän tarpeista tuotettavia opinnäytetöitä ja opiskelijoiden ulkomaan opintoja. Voidakseen toteuttaa tavoitteitaan säätiö ottaa vastaan lahjoituksia.

Lahjoitukset säätiölle

Toivomme, että voitte lahjoituksillanne tukea säätiön toimintaa. Kun haluatte tehdä lahjoituksen säätiölle, pyydämme teitä tarvittaessa ottamaan yhteyttä säätiön sihteeriin ja yhteyshenkilöön.

Säännöt

Säätiön säännöt

1 §
Säätiön nimi on Oulun teknillisen oppilaitoksen säätiö ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki.

2 §
Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää koulutusta ja siihen liittyvää toimintaa aiemman Oulun teknillisen oppilaitoksen tekniikan koulutusta jatkavassa koulutusyksikössä.

3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi antaa stipendejä, opinto-, tutkimus-, ynnä muita avustuksia yksikön teknisen koulutuksen alalla opiskeleville ja työskenteleville, tukea taidetta ja muita sivistyspyrkimyksiä, opintoretkeilyjä ja opiskelijoiden harrastus- ja yhdistystoimintaa sekä urheilu- ja liikuntakasvatusta, kutsua vierailevia opettajia ja luennoitsijoita, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää tarkoituksensa mukaista opetus- ja tutkimustoimintaa sekä hankkia ja omistaa kalustoja ja tutkimusvälineitä sekä muihinkin niihin verrattavilla tavoilla tukea ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa.

4 §
Säätiön peruspääomana on säädekirjassa mainittu 150 600 markkaa. Tiettyyn tarkoitukseen säätiölle lahjoitetut varat voidaan käsitellä erityisenä rahastona, mikäli lahjoittajan määräys on sopusoinnussa säätiön sääntöjen kanssa ja säätiön hallitus muodollisesti asettamillaan ehdoilla lahjoituksen vastaanottaessaan on tarkoituksen hyväksynyt. Säätiön omaisuutta on hoidettava huolellisesti ja varat sijoitettava turvallisesti ja tuottavasti. Säätiö voi omistaa ja hankkia myös kiinteistöjä.

5 §
Säätiön asioita hoitaa ja sen päättämisvaltaa käyttää Oulun Tekuseura ry:n asettama säätiön hallitus. Hallitus muodostuu vähintään kuudesta ja enintään kymmenestä jäsenestä, joiden toimikausi on kaksi kalenterivuotta. Jäsenistä vähintään neljä on päätoimisesti Oulun teknillisen oppilaitoksen tekniikan koulutusta jatkavan koulutusyksikön opetustehtävissä toimivia viranhaltijoita. Oulun Tekuseura ry nimeää kalenterivuosittain säätiön hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Oulun teknillisen oppilaitoksen opettajakunnan valitsema säätiön hallitus jatkaa toimikautensa 1998 loppuun. Hallituksen jäsenistä puolet on kalenterivuosittain erovuorossa. Ensimmäisen Oulun Tekuseura ry:n valitseman hallituksen jäsenten eroamisjärjestys määrätään arvalla. Säätiön hallitus voi ottaa toiminnanjohtajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

6 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa kutsusta tai milloin joku hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta kirjallisesti pyytää. Kirjallinen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kolme päivää ennen kokousta ja siinä on mainittava käsiteltävät asiat. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet jäsenistä on läsnä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Kuitenkin säätiön lopettamista, sääntöjen muutosta ja kiinteistön kiinnittämistä tai luovutusta koskevaan päätökseen vaaditaan, että sitä on kannattanut 2/3 hallituksen jäsenistä.

7 §
Säätiön hallitus kokoontuu vuosikokoukseen maaliskuussa, jolloin hallituksen tulee muun muassa
1. todeta hallituksen kokoonpano kuluvana kalenterivuotena
2. käsitellä toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus säätiön edellisen kalenterivuoden toiminnasta sekä päättää sen aiheuttamista toimenpiteistä.

8 §
Säätiön tilit tarkastaa Oulun Tekuseura ry:n kalenterivuodeksi kerrallaan valitsema tilintarkastusyhteisö, joka on keskuskauppakamarin hyväksymä. Kalenterivuosittain päätettävät tilit ja hallituksen laatima toimintakertomus on esitettävä tilintarkastusyhteisön tilintarkastajalle vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 §
Hallituksen jäsenet saavat toimestaan korvausta enintään samojen perusteiden mukaan kuin valtion asettamien komiteoiden jäsenet.

10 §
Säätiön nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä tai se säätiön toimihenkilö yksin, jolle hallitus säätiön nimenkirjoittamisoikeuden myöntää.

11 §
Säätiön hallituksen on vuosittain huhtikuun loppuun mennessä lähetettävä oikeaksi todistettu jäljennös edellisen kalenterivuoden tuloslaskelmasta ja taseista liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksesta asianomaiselle rekisteriviranomaiselle ja tiedoksi Oulun Tekuseura ry:lle.

12 §
Jos säätiön toiminta lakkaa, on sen varat käytettävä säätiön 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen viimeisen hallituksen lähemmin päättämällä tavalla. Lahjoittajien toivomukset on tällöin otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon.

Lomakkeet

Säätiön lomakkeet

Lomakkeet ovat saatavissa PDF-tiedostoina. Halutessasi voit tilata lomakkeita postin kautta säätiön yhteyshenkilöltä.

Lahjakirja

Lahjakirja [294 kt]

Lahjoittajat täyttävät lahjakirjan. Lahjakirjassa mainitaan lahjoituksen suuruus, ja siinä tulee olla lahjoittajan nimi ja allekirjoitus.

Apuraha-anomus

Apuraha-anomus [280 kt]

Kunniakirja

Kunniakirja [148 kt]

Apuraha-anomuksen voi tehdä Oamkin tekniikan alan opiskelija tai työntekijä. Apuraha voidaan myöntää opintoihin, tutkimukseen, tuotekehitystyöhön, ulkomaan opintoihin, opintomatkan tekemiseen, julkaisun tekemiseen tai muuhun perusteltuun tarkoitukseen.

Säätiö myöntää apurahan sääntöjensä 3 §:n mukaisesti:

"Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi antaa stipendejä, opinto-, tutkimus-, ynnä muita avustuksia yksikön teknisen koulutuksen alalla opiskeleville ja työskenteleville, tukea taidetta ja muita sivistyspyrkimyksiä, opintoretkeilyjä ja opiskelijoiden harrastus- ja yhdistystoimintaa sekä urheilu- ja liikuntakasvatusta, kutsua vierailevia opettajia ja luennoitsijoita, harjoittaa julkaisutoimintaa, järjestää tarkoituksensa mukaista opetus- ja tutkimustoimintaa sekä hankkia ja omistaa kalustoja ja tutkimusvälineitä sekä muihinkin niihin verrattavilla tavoilla tukea ja edistää säätiön tarkoitukseen liittyvää toimintaa."

Perustamisasiakirjat ja lahjoittajat

Säätiön perustamisasiakirjat ja lahjoittajat

Perustamisasiakirjat 1994

Osa asiakirjoista on saatavissa PDF-tiedostoina.

100-vuotisjuhlarahasto, lahjoittajat

Linkit vievät lahjoittajien verkkosivuille.

Hallitus ja yhteystiedot

Säätiön hallitus ja yhteystiedot

Osoite

Oulun teknillisen oppilaitoksen säätiö
Kotkantie 1
90250 OULU

Hallitus

Puheenjohtaja

Lehtori Jussi Puumalainen

Jäsenet

Laboratorioinsinööri Janne Ilomäki
Tutkintovastaava Susanna Kujanpää
Yliopettaja Veli-Matti Mäkelä
Operatiivinen johtaja Jouni Rajavaara
SW Department Manager Asko Ruotsalainen
Lehtori Pekka Harju
Sakari Kauppinen

Lehtori Jari Viitala

Muut

Säätiön sihteeri ja yhteyshenkilö Aulikki Suokas


Lisätietoa

Säätiön sihteeri ja yhteyshenkilö Aulikki Suokas